Spread the love

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ OΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Η BETNERD OE , διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα  www.betweekend.gr
και τις παρεχόμενες μέσω αυτής διαδικτυακές υπηρεσίες
(εφεξής οι «Υπηρεσίες») και κάθε πληροφορία ή στοιχείο που
εμπεριέχεται σε αυτήν, (εφεξής «το Υλικό»).
Η Ιστοσελίδα μας παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες προγνωστικών στοιχήματος με
αντάλλαγμα. Ένα μέρος των Υπηρεσιών θα παρέχετε δωρεάν. Η συνδρομή στις
Υπηρεσίες γίνεται με την εγγραφή του Χρήστη στις Υπηρεσίες. Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε
κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας
και κάθε προσώπου που χρησιμοποιεί τις παραπάνω διαδικτυακές υπηρεσίες, εφεξής
«ο Χρήστης» ή «οι Χρήστες».
Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στις Υπηρεσίες και χρήση αυτών, υποδηλώνει
την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε
κάθε χρονική στιγμή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
1. Η χρήση της Ιστοσελίδας απαιτεί την εγγραφή σε αυτήν με τη δημιουργία ενός
λογαριασμού Χρήστη. Για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη καλείστε να μας
παράσχετε το όνομα, το email και να ορίσετε ένα όνομα χρήστη (username) κι έναν
κωδικό (password). Σημειώνεται ότι ο κωδικός σας είναι κρυπτογραφημένος και
υπόκειται σε όλες τις προϋποθέσεις διαδικτυακής ασφάλειας. Οι πληροφορίες
που συμπληρώνουν οι Χρήστες των διαδικτυακών πρέπει να παρέχονται ορθά και
με ακρίβεια. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να τηρήσετε απόρρητο το password
και το username σας και έχετε πλήρη ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που γίνεται
με χρήση του δικού σας password ή/και username. Έχετε τη δυνατότητα αλλαγής
password σε περίπτωση που δεν το θυμάστε. Υποχρεούστε να ειδοποιείτε
αμέσως τους διαχειριστές της ιστοσελίδας για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση
του λογαριασμού σας.
2. Ρητώς αναφέρουμε ότι τα προγνωστικά στοιχημάτων στην Ιστοσελίδα μας
αποτελούν υποκειμενικές εκτιμήσεις και προσωπικές απόψεις.
3. Καθιστούμε σαφές σε όλους τους Χρήστες ότι τα προγνωστικά της Ιστοσελίδας
μας δεν μπορούν να θεωρηθούν ως συμβουλές στην συμμετοχή σε τυχερά παίγνια
ή να παραγάγουν την βεβαιότητα ή έστω πιθανολογούμενη προσδοκία αποκομιδής
κερδών.
4. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι ψυχαγωγικού και συμβουλευτικού
χαρακτήρα και αφορά την παροχή πληροφοριών, απευθυνόμενων προς τους
επισκέπτες και συνδρομητές της ιστοσελίδας, σχετικά με την ενημέρωση τους
για θέματα που αφορούν την ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε στοίχημα
προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που διεξάγεται νόμιμα και σε πάσης φύσεως
ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια, με δική τους αποκλειστικά ευθύνη και οικονομικό
κίνδυνο, και δεν συνιστούν προτροπή ή παρακίνηση από μέρους της ιστοσελίδας
προς τους επισκέπτες σε συμμετοχή σε τυχερά παίγνια.
5. Η ιστοσελίδα δεν παρέχει υπηρεσίες διεξαγωγής ή τοποθετήσεως στοιχημάτων
προκαθορισμένης ή μη απόδοσης.
6. Η χρήση πληροφοριών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα από εσάς, είναι
αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Εάν ο χρήστηςεπισκέπτης βασιστεί σε
οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα, το κάνει
αποκλειστικά και μόνο με δική του ευθύνη.
7. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε
οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: α) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε
περίπτωση που κάποιος λογαριασμός Χρήστη δεν συμμορφώνεται με τους όρους
και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του
ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, β)
να διαγράψει κάποιο λογαριασμό Χρήστη εφόσον δεν συμμορφώνεται με τους
όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της Ιστοσελίδας.
8. Η Ιστοσελίδα προβαίνει σε επιστροφή χρημάτων εφόσον κάποιος Χρήσης
επιθυμεί να διακόψει τη συνδρομή του μεσα σε 7 ημέρες από την εναρξή της.
9. Κάθε περιεχόμενη και κάθε εμφανιζόμενη στην ιστοσελίδα πληροφορία,
διακριτικό σύμβολο ή λεκτική έκφραση, βάση δεδομένων, στοιχείο λογισμικού,
κείμενο, εικόνα, σχέδιο, εικονίδιο, ηχητικό σήμα, κινούμενη εικόνα (video), όπως
και κάθε άλλο υλικό, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας ή
συνεργαζομένου με αυτήν φυσικού προσώπου ή διαφημιζομένου τρίτου φυσικού ή
νομικού προσώπου και προστατεύονται από τις κείμενες διατάξεις νόμου περί
πνευματικής ιδιοκτησίας, απαγορευμένης ρητά και ανεπιφυλάκτως της προβολής
και με κάθε τρόπο ή μέσο χρησιμοποιήσεως, τροποποιήσεως, δημοσιεύσεως,
μεταδόσεως, διανομής, πωλήσεως, αναπαραγωγής και εκμεταλλεύσεως από
τρίτα πρόσωπα. Απαγορεύεται η προβολή ή επαναπροώθηση στο Διαδίκτυο,
ακόμη και όταν αυτή συνοδεύεται από την πληροφορία ότι το προβαλλόμενο
στοιχείο προέρχεται από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, καθώς και η μετά την
εκτύπωση διανομή ή προώθηση εντύπου υλικού σε τρίτα πρόσωπα ακόμη και όταν
αυτή συνοδεύεται από την πληροφορία ότι το προβαλλόμενο στοιχείο προέρχεται
από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Η τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση και
αναπαραγωγή μέρους της ιστοσελίδας ή περιεχομένου προστατευομένου από τις
διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας είναι δυνατή, μόνον υπό την προϋπόθεση
ότι έχει παρασχεθεί ειδική προς τούτο έγγραφη άδεια από την ιστοσελίδα ή τον
κύριο των πνευματικών δικαιωμάτων επί του προκειμένου στοιχείου.
10. Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων. Σε καμία
περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν συνιστά και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο από
ιστοσελίδες τρίτων, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των
υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει. Η χρήση
ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με ευθύνη των επισκεπτώνχρηστών και υπάγεται
στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.
11. Ο επισκέπτηςΧρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και
αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με την Ιστοσελίδα, την έχουν τα
Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο. Αν
οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση,
αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι
παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα.
12. Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη,- Χρήστη συνιστά πλήρη αποδοχή,
συναίνεση, συγκατάθεση έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του χρήστη, όλων των
παρόντων Όρων Χρήσεως και των Όρων της Πολιτική Προστασίας Απορρήτου.
13. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε
άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση της Iστοσελίδας κατά την απόλυτη διακριτική
του ευχέρεια, γνωστοποιώντας κάθε φορά κάθε τροποποίηση με σχετική
ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας από τον
Χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών.
14. Η χρήση της Iστοσελίδας υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή
που γίνεται η χρήση. Ο Χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους
Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.
15. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω
των 18 ετών ή οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν
αυτούς από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και
ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.
16. Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Η Ιστοσελίδα δεν φέρει
ευθύνη, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία που
προέρχεται από ή συνδέεται με τη χρήση της Ιστοσελίδας..

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Για την προστασία απορρήτου και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων
παρακαλούμε διαβάστε την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της Ιστοσελίδας, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων χρήσης, οι Χρήστες θα
υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/ και αποθετική ζημία της
Ιστοσελίδας. Η μη ενάσκηση από την Ιστοσελίδα των δικαιωμάτων του που
απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα
δικαιώματά της.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με την Ιστοσελίδα οι Χρήστες μπορούν να
απευθύνονται στο info@betweekend.gr

(Visited 327 times, 1 visits today)